Brownells Sverige - Komplett utbud av laddutrustningar, vapendelar, skyttetillbehör, kulor, hylsor och optik Sverige

BROWNELLS
SHOTGUN CHAMBER GAUGE

080546010
A Critical Measurement You Simply Can't Estimate
Here is a service that you and every gunsmith in the world should be offering all shotgun shooters. But, because of a lack of proper instructions and tools, plus the fact that most shooters do not know that a cure exists, the correction has been offered by only a handful of aware gunsmiths. These men have made heroes of themselves (and money) in their trade areas. This, you too, can and should do. It is profitable . . . the guns need it . . . and the shooters want it! The trapshooting customer will love you, the skeet shooter will offer to beat up your enemies and the hunter will swear you have performed a miracle on his old Bess! By reworking an improper chamber you will reduce recoil, shot deformation, target or game-missing "free holes" and improve patterns. And all you need are the Walker Gauges, the proper chamber and Forcing Cone Reamers, and the Instructions we furnish, to give the gun the right chamber dimensions for modern, star crimped, plastic shells. Just like that, and you are making a lot of people happy, a reputation for yourself as a knowledgeable shotgun man, and a respectable profit. An unbeatable combination! Not Just Choke Alone It is generally believed that the "right choke" has everything to do with pattern, recoil and performance. Choke is important, but of equal or more importance are the configuration of the chamber and forcing cone and how all three - choke, cone and chamber - work together. Millions of Shotguns Just Waiting There are millions (!) of shotguns in use today with the obsolete "short" chambers and forcing cones incapable of delivering a passable pattern without "free holes" when shooting modern, star-crimped shells. And, because of these obsolete chambers, they kick your teeth out and punch the action unnecessarily with higher pressures while performing far below expected standards. Obsolete Chamber The problem with chambers is that, over the years, there have been a great variety of "correct depths" used for the shells then currently being manufactured, many of them shorter than 2-¾" or 3" overall length of the fired cases of today's plastic shell. Couple this with a short Forcing Cone (the taper from chamber diameter to bore diameter) and the results are: deformed shot; distorted patterns; torn hulls; excessive kicking and pressure. That crimp must have room to unfold completely flat when the shot and wad go from case to bore. Any little bit of case forced into their path because of a short chamber spells trouble with a capital "T". Gauge Tells It All The purpose of the Walker Chamber Gauge is threefold: First, and most important, to check your work when doing a chamber job for a customer; Second, to identify obsolete, too-short chambers on guns brought in for service, and Third, to demonstrate to your shooters why their guns are not performing to their full capabilities. Proven On Thousands Of Guns The system was developed and proven by the late Ralph Walker, Selma, Alabama, gunsmith, writer and author, who had used it in his shop. Instructions for the work were written and illustrated by Ralph. As he said in a letter to us: "I think the troops will take to the depth gauges plus the chamber re-working jobs and will find as much work as they have with the choke work (which Ralph also developed) if they will do half a job of selling". Bonus Profits For You Before adjusting the choke on a customer's gun with our choke reamers and hones, check the gun's chamber with the proper Walker Chamber Gauge. Do this while the customer is present. Explain what you are doing and why it is of great value. Also point out the advantages of the long forcing cone - it will enhance you, in his eyes, as an authority on the subject. If your customer understands (and most will) and orders the chamber/long forcing cone job along with the choke adjustment, correct the chamber first and pattern the gun before doing the choke adjustment. The results you will get by following this technique can best be described as phenomenal. You will have picked up two jobs instead of one and made your customer mighty happy. In a nutshell: an excellent and profitable service you should be offering immediately.  

SPECS: 10, 12, 16, 20, .410 gauge Overall lengths vary from 3.75" (9.5cm) to 4.5" (11.4cm). Blued steel.

199 249 3 SEK
Produktnr: 080546010
BROWNELLS CHAMBER GAUGE 10 GAUGE 2-7/8" - 3-1/2" Här är en tjänst som du och alla vapensmeder i världen borde erbjuda alla hagelgevärsskyttar. Men på grund av brist på ordentliga instruktioner och verktyg, plus det faktum att de flesta skyttar inte vet att det finns ett botemedel, har korrigeringen erbjudits av endast en handfull medvetna vapensmeder. Dessa män har gjort hjältar av sig själva (och pengar) i sina handelsområden. Detta kan och bör du också göra. Det är lönsamt . . . vapnen behöver det . . . och skyttarna vill ha det! Trapshooting-kunden kommer att älska dig, skeetskytten kommer att erbjuda att slå dina fiender och jägaren kommer att svära att du har utfört ett mirakel på hans gamla Bess! Genom att omarbeta en felaktig kammare kommer du att minska rekyl, skottdeformation, mål eller spelförseelse "fria hål" och förbättra mönster. Och allt du behöver är Walker Gauges, rätt kammare och Forcing Cone Reamers, och instruktionerna vi tillhandahåller, för att ge pistolen rätt kammardimensioner för moderna, stjärnkrympade plastskal. Precis så, och du gör många människor glada, ett rykte för dig själv som en kunnig hagelgevärsman och en respektabel vinst. En oslagbar kombination! Inte bara Choke Alone Det anses allmänt att "rätt choke" har allt att göra med mönster, rekyl och prestanda. Choke är viktigt, men av lika eller större betydelse är kammarens konfiguration och tvinga kon och hur alla tre - choke, kon och kammare - fungerar tillsammans. Miljontals hagelgevär väntar bara Det finns miljontals (!) hagelgevär som används idag med de föråldrade "korta" kamrarna och tvingar koner som inte kan leverera ett acceptabelt mönster utan "fria hål" när man skjuter moderna, stjärnkrympade skal. Och på grund av dessa föråldrade kamrar sparkar de ut tänderna och slår åtgärden i onödan med högre tryck samtidigt som de presterar långt under förväntade standarder. Föråldrad kammare Problemet med kamrar är att det genom åren har använts en stor variation av "korrekta djup" för de skal som då tillverkas, många av dem kortare än 2-3/4 " eller 3 " total längd på de avfyrade fodralen i dagens plastskal. Koppla ihop detta med en kort tvingande kon (avsmalningen från kammardiameter till borrdiameter) och resultaten är: deformerat skott; förvrängda mönster; sönderrivna skrov; överdriven sparkning och tryck. Den krympningen måste ha utrymme att veckla ut sig helt platt när skottet och vaden går från fall till borrning. Varje litet fall som tvingas in i deras väg på grund av en kort kammare stavar problem med ett stort "T". Mätare berättar allt Syftet med Walker Chamber Gauge är trefaldigt: Först och viktigast av allt att kontrollera ditt arbete när du gör ett kammarjobb för en kund; För det andra att identifiera föråldrade, för korta kamrar på vapen som tas in för service, och för det tredje för att visa för dina skyttar varför deras vapen inte fungerar till sin fulla kapacitet. Bevisat på tusentals vapen Systemet utvecklades och bevisades av den sena Ralph Walker, Selma, Alabama, vapensmed, författare och författare, som hade använt det i sin butik. Instruktioner för arbetet skrevs och illustrerades av Ralph. Som han sa i ett brev till oss: "Jag tror att trupperna kommer att ta till djupmätarna plus kammarens omarbetande jobb och kommer att hitta så mycket arbete som de har med chokearbetet (som Ralph också utvecklade) om de kommer att göra ett halvt jobb med att sälja". Bonusvinster för dig Innan du justerar choken på en kunds pistol med våra choke reamers och finslipningar, kontrollera pistolens kammare med rätt Walker Chamber Gauge. Gör detta medan kunden är närvarande. Förklara vad du gör och varför det är av stort värde. Påpeka också fördelarna med den långa tvingande konen - det kommer att förbättra dig, i hans ögon, som en myndighet i ämnet. Om din kund förstår (och de flesta kommer att göra) och beställer kammaren / långtvingande konjobbet tillsammans med chokejusteringen, korrigera kammaren först och mönstra pistolen innan du gör chokejusteringen. Resultaten du får genom att följa denna teknik kan bäst beskrivas som fenomenala. Du kommer att ha plockat upp två jobb istället för ett och gjort din kund väldigt nöjd. I ett nötskal: en utmärkt och lönsam tjänst du bör erbjuda omedelbart.
229 SEK 57 229,00 kr *
10+ på lager
Funktioner: Patron: 10 Gauge

Produktinformation

Patron: 10 Gauge Leveransvikt: 0,249kg Höjd: 18mm Bredd: 79mm Längd: 127mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA
Produktnr: 080546028
BROWNELLS CHAMBER GAUGE 28 GAUGE 2-3/4" Här är en tjänst som du och alla vapensmeder i världen borde erbjuda alla hagelgevärsskyttar. Men på grund av brist på ordentliga instruktioner och verktyg, plus det faktum att de flesta skyttar inte vet att det finns ett botemedel, har korrigeringen erbjudits av endast en handfull medvetna vapensmeder. Dessa män har gjort hjältar av sig själva (och pengar) i sina handelsområden. Detta kan och bör du också göra. Det är lönsamt . . . vapnen behöver det . . . och skyttarna vill ha det! Trapshooting-kunden kommer att älska dig, skeetskytten kommer att erbjuda att slå dina fiender och jägaren kommer att svära att du har utfört ett mirakel på hans gamla Bess! Genom att omarbeta en felaktig kammare kommer du att minska rekyl, skottdeformation, mål eller spelförseelse "fria hål" och förbättra mönster. Och allt du behöver är Walker Gauges, rätt kammare och Forcing Cone Reamers, och instruktionerna vi tillhandahåller, för att ge pistolen rätt kammardimensioner för moderna, stjärnkrympade plastskal. Precis så, och du gör många människor glada, ett rykte för dig själv som en kunnig hagelgevärsman och en respektabel vinst. En oslagbar kombination! Inte bara Choke Alone Det anses allmänt att "rätt choke" har allt att göra med mönster, rekyl och prestanda. Choke är viktigt, men av lika eller större betydelse är kammarens konfiguration och tvinga kon och hur alla tre - choke, kon och kammare - fungerar tillsammans. Miljontals hagelgevär väntar bara Det finns miljontals (!) hagelgevär som används idag med de föråldrade "korta" kamrarna och tvingar koner som inte kan leverera ett acceptabelt mönster utan "fria hål" när man skjuter moderna, stjärnkrympade skal. Och på grund av dessa föråldrade kamrar sparkar de ut tänderna och slår åtgärden i onödan med högre tryck samtidigt som de presterar långt under förväntade standarder. Föråldrad kammare Problemet med kamrar är att det genom åren har använts en stor variation av "korrekta djup" för de skal som då tillverkas, många av dem kortare än 2-3/4 " eller 3 " total längd på de avfyrade fodralen i dagens plastskal. Koppla ihop detta med en kort tvingande kon (avsmalningen från kammardiameter till borrdiameter) och resultaten är: deformerat skott; förvrängda mönster; sönderrivna skrov; överdriven sparkning och tryck. Den krympningen måste ha utrymme att veckla ut sig helt platt när skottet och vaden går från fall till borrning. Varje litet fall som tvingas in i deras väg på grund av en kort kammare stavar problem med ett stort "T". Mätare berättar allt Syftet med Walker Chamber Gauge är trefaldigt: Först och viktigast av allt att kontrollera ditt arbete när du gör ett kammarjobb för en kund; För det andra att identifiera föråldrade, för korta kamrar på vapen som tas in för service, och för det tredje för att visa för dina skyttar varför deras vapen inte fungerar till sin fulla kapacitet. Bevisat på tusentals vapen Systemet utvecklades och bevisades av den sena Ralph Walker, Selma, Alabama, vapensmed, författare och författare, som hade använt det i sin butik. Instruktioner för arbetet skrevs och illustrerades av Ralph. Som han sa i ett brev till oss: "Jag tror att trupperna kommer att ta till djupmätarna plus kammarens omarbetande jobb och kommer att hitta så mycket arbete som de har med chokearbetet (som Ralph också utvecklade) om de kommer att göra ett halvt jobb med att sälja". Bonusvinster för dig Innan du justerar choken på en kunds pistol med våra choke reamers och finslipningar, kontrollera pistolens kammare med rätt Walker Chamber Gauge. Gör detta medan kunden är närvarande. Förklara vad du gör och varför det är av stort värde. Påpeka också fördelarna med den långa tvingande konen - det kommer att förbättra dig, i hans ögon, som en myndighet i ämnet. Om din kund förstår (och de flesta kommer att göra) och beställer kammaren / långtvingande konjobbet tillsammans med chokejusteringen, korrigera kammaren först och mönstra pistolen innan du gör chokejusteringen. Resultaten du får genom att följa denna teknik kan bäst beskrivas som fenomenala. Du kommer att ha plockat upp två jobb istället för ett och gjort din kund väldigt nöjd. I ett nötskal: en utmärkt och lönsam tjänst du bör erbjuda omedelbart.
199 SEK 29 199,00 kr *
10+ på lager
Funktioner: Patron: 28 Gauge Stil: Chamber

Produktinformation

Patron: 28 Gauge Leveransvikt: 0,091kg Höjd: 5mm Bredd: 43mm Längd: 104mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Produktnr: 080546501
BROWNELLS SHOTGUN CHAMBER GAUGE HANDLE
Tillverkarens produktnummer: SHOTGUNGAROD SHOTGUNGAROD Här är en tjänst som du och alla vapensmeder i världen borde erbjuda alla hagelgevärsskyttar. Men på grund av brist på ordentliga instruktioner och verktyg, plus det faktum att de flesta skyttar inte vet att det finns ett botemedel, har korrigeringen erbjudits av endast en handfull medvetna vapensmeder. Dessa män har gjort hjältar av sig själva (och pengar) i sina handelsområden. Detta kan och bör du också göra. Det är lönsamt . . . vapnen behöver det . . . och skyttarna vill ha det! Trapshooting-kunden kommer att älska dig, skeetskytten kommer att erbjuda att slå dina fiender och jägaren kommer att svära att du har utfört ett mirakel på hans gamla Bess! Genom att omarbeta en felaktig kammare kommer du att minska rekyl, skottdeformation, mål eller spelförseelse "fria hål" och förbättra mönster. Och allt du behöver är Walker Gauges, rätt kammare och Forcing Cone Reamers, och instruktionerna vi tillhandahåller, för att ge pistolen rätt kammardimensioner för moderna, stjärnkrympade plastskal. Precis så, och du gör många människor glada, ett rykte för dig själv som en kunnig hagelgevärsman och en respektabel vinst. En oslagbar kombination! Inte bara Choke Alone Det anses allmänt att "rätt choke" har allt att göra med mönster, rekyl och prestanda. Choke är viktigt, men av lika eller större betydelse är kammarens konfiguration och tvinga kon och hur alla tre - choke, kon och kammare - fungerar tillsammans. Miljontals hagelgevär väntar bara Det finns miljontals (!) hagelgevär som används idag med de föråldrade "korta" kamrarna och tvingar koner som inte kan leverera ett acceptabelt mönster utan "fria hål" när man skjuter moderna, stjärnkrympade skal. Och på grund av dessa föråldrade kamrar sparkar de ut tänderna och slår åtgärden i onödan med högre tryck samtidigt som de presterar långt under förväntade standarder. Föråldrad kammare Problemet med kamrar är att det genom åren har använts en stor variation av "korrekta djup" för de skal som då tillverkas, många av dem kortare än 2-3/4 " eller 3 " total längd på de avfyrade fodralen i dagens plastskal. Koppla ihop detta med en kort tvingande kon (avsmalningen från kammardiameter till borrdiameter) och resultaten är: deformerat skott; förvrängda mönster; sönderrivna skrov; överdriven sparkning och tryck. Den krympningen måste ha utrymme att veckla ut sig helt platt när skottet och vaden går från fall till borrning. Varje litet fall som tvingas in i deras väg på grund av en kort kammare stavar problem med ett stort "T". Mätare berättar allt Syftet med Walker Chamber Gauge är trefaldigt: Först och viktigast av allt att kontrollera ditt arbete när du gör ett kammarjobb för en kund; För det andra att identifiera föråldrade, för korta kamrar på vapen som tas in för service, och för det tredje för att visa för dina skyttar varför deras vapen inte fungerar till sin fulla kapacitet. Bevisat på tusentals vapen Systemet utvecklades och bevisades av den sena Ralph Walker, Selma, Alabama, vapensmed, författare och författare, som hade använt det i sin butik. Instruktioner för arbetet skrevs och illustrerades av Ralph. Som han sa i ett brev till oss: "Jag tror att trupperna kommer att ta till djupmätarna plus kammarens omarbetande jobb och kommer att hitta så mycket arbete som de har med chokearbetet (som Ralph också utvecklade) om de kommer att göra ett halvt jobb med att sälja". Bonusvinster för dig Innan du justerar choken på en kunds pistol med våra choke reamers och finslipningar, kontrollera pistolens kammare med rätt Walker Chamber Gauge. Gör detta medan kunden är närvarande. Förklara vad du gör och varför det är av stort värde. Påpeka också fördelarna med den långa tvingande konen - det kommer att förbättra dig, i hans ögon, som en myndighet i ämnet. Om din kund förstår (och de flesta kommer att göra) och beställer kammaren / långtvingande konjobbet tillsammans med chokejusteringen, korrigera kammaren först och mönstra pistolen innan du gör chokejusteringen. Resultaten du får genom att följa denna teknik kan bäst beskrivas som fenomenala. Du kommer att ha plockat upp två jobb istället för ett och gjort din kund väldigt nöjd. I ett nötskal: en utmärkt och lönsam tjänst du bör erbjuda omedelbart.
249 SEK 1 249,00 kr *
1 på lager
Funktioner:

Produktinformation

Leveransvikt: 0,045kg Höjd: 13mm Bredd: 28mm Längd: 185mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

A Critical Measurement You Simply Can't Estimate
Here is a service that you and every gunsmith in the world should be offering all shotgun shooters. But, because of a lack of proper instructions and tools, plus the fact that most shooters do not know that a cure exists, the correction has been offered by only a handful of aware gunsmiths. These men have made heroes of themselves (and money) in their trade areas. This, you too, can and should do. It is profitable . . . the guns need it . . . and the shooters want it! The trapshooting customer will love you, the skeet shooter will offer to beat up your enemies and the hunter will swear you have performed a miracle on his old Bess! By reworking an improper chamber you will reduce recoil, shot deformation, target or game-missing "free holes" and improve patterns. And all you need are the Walker Gauges, the proper chamber and Forcing Cone Reamers, and the Instructions we furnish, to give the gun the right chamber dimensions for modern, star crimped, plastic shells. Just like that, and you are making a lot of people happy, a reputation for yourself as a knowledgeable shotgun man, and a respectable profit. An unbeatable combination! Not Just Choke Alone It is generally believed that the "right choke" has everything to do with pattern, recoil and performance. Choke is important, but of equal or more importance are the configuration of the chamber and forcing cone and how all three - choke, cone and chamber - work together. Millions of Shotguns Just Waiting There are millions (!) of shotguns in use today with the obsolete "short" chambers and forcing cones incapable of delivering a passable pattern without "free holes" when shooting modern, star-crimped shells. And, because of these obsolete chambers, they kick your teeth out and punch the action unnecessarily with higher pressures while performing far below expected standards. Obsolete Chamber The problem with chambers is that, over the years, there have been a great variety of "correct depths" used for the shells then currently being manufactured, many of them shorter than 2-¾" or 3" overall length of the fired cases of today's plastic shell. Couple this with a short Forcing Cone (the taper from chamber diameter to bore diameter) and the results are: deformed shot; distorted patterns; torn hulls; excessive kicking and pressure. That crimp must have room to unfold completely flat when the shot and wad go from case to bore. Any little bit of case forced into their path because of a short chamber spells trouble with a capital "T". Gauge Tells It All The purpose of the Walker Chamber Gauge is threefold: First, and most important, to check your work when doing a chamber job for a customer; Second, to identify obsolete, too-short chambers on guns brought in for service, and Third, to demonstrate to your shooters why their guns are not performing to their full capabilities. Proven On Thousands Of Guns The system was developed and proven by the late Ralph Walker, Selma, Alabama, gunsmith, writer and author, who had used it in his shop. Instructions for the work were written and illustrated by Ralph. As he said in a letter to us: "I think the troops will take to the depth gauges plus the chamber re-working jobs and will find as much work as they have with the choke work (which Ralph also developed) if they will do half a job of selling". Bonus Profits For You Before adjusting the choke on a customer's gun with our choke reamers and hones, check the gun's chamber with the proper Walker Chamber Gauge. Do this while the customer is present. Explain what you are doing and why it is of great value. Also point out the advantages of the long forcing cone - it will enhance you, in his eyes, as an authority on the subject. If your customer understands (and most will) and orders the chamber/long forcing cone job along with the choke adjustment, correct the chamber first and pattern the gun before doing the choke adjustment. The results you will get by following this technique can best be described as phenomenal. You will have picked up two jobs instead of one and made your customer mighty happy. In a nutshell: an excellent and profitable service you should be offering immediately.  

SPECS: 10, 12, 16, 20, .410 gauge Overall lengths vary from 3.75" (9.5cm) to 4.5" (11.4cm). Blued steel.

Lagervara 9 på lager
269,00 kr * 239,00 kr - 1 649,00 kr*
Order kommer att placeras Produkten kan beställas som restorder.
1 499,00 kr * 1 299,00 kr - 1 549,00 kr*
Slut i lager Produkten kan för tillfället inte beställas som restorder.
379,00 kr *
Nyhetsbrev